6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu R. G. de Yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde Meclis Genel Kurulunda oylanıp kabul edilmiş Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştu. Köşkten onay alan kanun 30/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.
Yeni kanunun en göze çarpan noktaları ise şu şekilde,
 
· Kanunun Kapsamı
Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve sajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına (Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu ve özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiler) faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak.
 
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi İçin Bakanlıkça Finans Desteği Sağlanacak
Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunan işyerlerinde çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine destek sağlanacak.
Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin faydalanmasına karar verebilecek.
Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek.
 
· İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi Çalıştırmayan İşverene Verilecek Cezalar Artıyor
Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza öngörüyor.
 
· İşyerlerinde Risk Analizi Hazırlanması Zorunlu Hale Getiriliyor
Yeni kanun ile işyerlerinde risk analizi hazırlanması zorunlu hale getiriliyor. Kanunun bu maddesine göre  10 uncu maddenin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için  4.500 Türk Lirası ceza uygulanacaktır.
 
· İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları işyerinde hayati tehlike oluşturan konuları bakanlığa bildirmekle yükümlü !!!!
 
Yeni kanunun İşyeri hekimleri ve İş güvenliği uzmanlarının görev-yetki ve sorumluluklarını belirlediği 8. Maddenin 2. Fıkrasına göre  ‘İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir”
 
 
· Görevini ihmalden kaynaklı oluşan maluliyet ve ölüm ile sonuçlanacak iş kazaları sonucu İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanlarının sertifikaları askıya alınabilecek!!!
 
Yeni kanunun 8.maddesinin 4.fıkrasına göre “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.’’