İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizlerinin Yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizlerinin Yapılması

Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ölümlerine neden olabilir.
İş Kanunu’nda da belirtildiği gibi, olumsuz çalışma ortamlarını tespit edebilmek ve gereken önlemleri alıp, böyle ortamları sağlıklı ve güvenli kılabilmek için Risk Analizi yapılmalıdır.

İşyeri risk analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, işyerlerinde kayıp yaratma potansiyeline sahip olabilecek olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanmakta, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk önceliklerinin belirlenerek bunların sonucunda riskleri kabul edilebilir seviyeye indirilmektedir.İşyeri Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde  riskin büyüklüğünü tahmin edilmekte ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar verilmektedir.

Risk analizi yapılması gereken durumlar;

  • Yeni bir makine veya ekipman alınması,
  • Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
  • Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
  • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
  • İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
  • İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı       ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

Risk Analizi tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır.